Skip to main content Skip to footer

Lid van Samenwerkende Kredietunies

KREDIETUNIE EEMSREGIO

HOE HELPEN WIJ - WIE ZIJN WIJ - WAT DOEN WIJ

MISSIE

KREDIETUNIE EEMSREGIO

 • Leden toegang bieden tot aanvullende financiering van productiemiddelen, werkkapitaal en innovatie

 • Verminderen afhankelijkheid van banken

 • Geldstromen en rendementen binnen de regio houden

 • Maatschappelijk betrokken, zelf financierende kredietverenigingen van, voor en door leden

 • Bevorderen de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, waarbij kredietgevende leden de krediet nemende leden begeleiden en adviseren (coachen), waardoor overdracht van kennis en ervaring kredietgevende op kredietnemende leden

 • Geen winstoogmerk

 • Balans tussen vrijwilligers en professionals

 • Kredietunies zijn democratisch ingesteld; ze zijn en blijven eigendom van de individuele leden.

DOELSTELLING

KREDIETUNIE EEMSREGIO

 • Start op 10 april 2014

 • Toevertrouwde middelen: € 670.000,00 per jaar

 • Ambitie over 3 jaar wat betreft:
  • Toevertrouwde middelen: € 2,0 mln
  • Uitstaand krediet: € 1,5 mln
  • Aantal kredietgevers: 175 (€ 5000 per kredietgever)
  • Aantal kredietnemers: 28 (gemiddeld € 50.000,00 per krediet)
  • Aantal leden Kredietunie Eemsregio u.a.: 203

WAT IS EEN KREDIETUNIE?

KREDIETUNIE EEMSREGIO

 • Coöperatieve vereniging
 • Van, voor en door ondernemers
 • Bevorderen gemeenschapszin, sociaal weefsel en menselijke maat
 • Gericht op verstrekken van krediet aan MKB Gericht op een regio of een branche
 • Kredietgevers (spaarders) zijn ondernemers
 • Kredietgevers ontvangen een rendement voor het risico dat zij lopen
 • Kredietgevers adviseren, ondersteunen en/of coachen kredietnemers
 • Zowel kredietgevers als –nemers zijn lid van de vereniging
 • Leden bepalen gezamenlijk het beleid, kiezen het bestuur, en zijn gezamenlijk eigenaar
 • Er is geen winstdoelstelling, een kredietunie werkt “not for profit, not for charity, but for mutu.a.l sevice”
 • Lijkt in vorm op boeren coöperaties uit vorige eeuw

Werking Kredietunie

 • Aandeelhouders

PRODUCT KREDIETUNIE EEMSREGIO U.A.

KREDIETUNIE EEMSREGIO

 • Financieringen maximaal € 250.000,‐
 • Financiering van productiemiddelen en/of werkkapitaal en/of innovatie.
 • Duur is maximaal 5 jaar, langere looptijden zijn mogelijk indien de kredietunie Eemsregio u.a. lang geld kan aantrekken
 • Aflossingsverplichting is lineair.
 • Verschaffen van kennis en ervaring aan kredietnemer gekoppeld aan kredietverlening
 • Dit gebeurt door één van de kredietverstrekkende leden of een andere door de coaching commissie geselecteerd lid (lidmaatschap is niet verenigbaar met lidmaatschap kredietcommissie)
 • Wijze van advisering/ondersteuning/coaching per krediet vast te stellen
 • Kredietverstrekkende leden worden per kwartaal geïnformeerd over de financiële voortgang van Kredietunie Eemsregio u.a. en de kwaliteit van de kredietportefeuille

RELATIE MET VERENIGING VAN KREDIETUNIES IN NEDERLAND

KREDIETUNIE EEMSREGIO

Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN)

 • Ondersteuning oprichting
 • Kosten kredietunies besparen door taken en activiteiten samen te verrichten
 • Administratie en rapportages
 • Juridische zaken (statuten, huishoudelijk reglement)
 • Advies/compliance wetgeving
 • Ondersteuning bij marketing
 • Toegankelijk maken BMKB regeling bij MinEZ
 • Relaties met politiek, internationaal/EU Brussel/EU Luxemburg, WOCCU, VS
 • ICT, website, bankrekeningen, liquiditeitsbeheer etc.VKN is eigendom van de aangesloten kredietunies

Kredietunie Eemsregio u.a.

 • Kapitaal voor Kredietunie verschaffen
 • Middelen aantrekken voor kredietverlening
 • Marketing
 • Genereren en in eerste aanleg beoordelen kredietaanvragen
 • Besluiten tot kredietverlening
 • Ondersteunen/adviseren/ coachen kredietnemer door kredietgever
 • Alle leden informeren/verwachtingen managen/betrokkenheid creëren
 • Eigen bedrijfsvoering
 • Resultaat is voor de leden

KREDIETUNIE EEMSREGIO U.A.

KREDIETUNIE EEMSREGIO

Kredietunie Eemsregio u.a. is opgericht in april 2014. Het idee achter Kredietunie Eemsregio u.a. is onderlinge kredietverlening, voor en door ondernemers uit het MKB. Via een gemeenschappelijke kas wordt geld aan elkaar beschikbaar gesteld en geleend. Een oud idee dat opnieuw in de belangstelling is komen te staan doordat de grote banken het steeds vaker laten afweten bij de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf.

ORGANISATIE

KREDIETUNIE EEMSREGIO

Binnen Kredietunie Eemsregio u.a. werken zowel vrijwilligers als betaalde ‘professionals’. Uit kostenoverwegingen maar ook uit oogpunt van solidariteit is het belangrijk dat binnen de kredietunie een blijvend goed evenwicht wordt gehandhaafd tussen deze twee groepen.

HET BESTUUR

KREDIETUNIE EEMSREGIO

Het bestuur binnen kredietunie Eemsregio u.a. bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid en het toezien op de dagelijkse gang van zaken.

 

Voorzitter

Fred Bagnay geboren in Ermelo. Sinds 1987 woonachtig in Delfzijl en sindsdien een schildersbedrijf begonnen in Delfzijl en omstreken. Getrouwd met Wil, twee kinderen, en drie kleinkinderen.

Waarom ik de Kredietunie Eemsregio een warm hart toedraag? Het is een mooi gebied, met een goed woonklimaat en prettige mensen die het verdienen om in te investeren, zeker naar de toekomst toe. Hier wil ik graag een steentje aan bijdragen.

 

Penningmeester

Edske Smit (1958) is in 1979 begonnen bij de Algemene Bank Nederland NV te Groningen. Hij heeft zijn loopbaan diverse functies bekleed.

Zijn laatste functie was Directeur Preferred Banking district Oost Groningen/Groningen. Per 1 maart 2013 is hij bij de ABN AMRO Bank NV vertrokken.

 

Secretaris

Gerrit Jan Steenbergen (1970) is sinds 1997 werkzaam bij Flanderijn & Bouwman Gerechtsdeurwaarders te Appingedam als senior incassomedewerker.

Daarnaast was hij tussen 2003 en 2014 gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de ChristenUnie in Delfzijl. Sinds 2013 is hij lid van de Provinciale Staten van de Provincie Groningen voor de ChristenUnie.

 

Ambassadeur Kredietunie Eemsregio

Frits Migchelbrink heeft vele functies gehad in het bedrijfsleven en bij de overheid. Van 1994 tot zijn pensionering in 2007 was hij directeur van de NOM.

 

Secretariaat

Barbara Bosscher, Delfzijl

 

Ledenoprichters

 • Bert Boer, Farmsum
 • Bert van Dijken, Farmsum
 • Nico van den Helm, Borgercompagnie
 • Lammert Hekman, Delfzijl
 • Pieter Siert Wiersema, Godlinze
 • Udo Zeeman, Farmsum

INITIATIEF REGIO NOORD OOST GRONINGEN

KREDIETUNIE EEMSREGIO

 • MKB ondernemers in de regio Noord Oost Groningen hebben het initiatief genomen om de kredietunie Eemsregio u.a. op te richten
 • Het startkapitaal is € 40.000,=
 • De provincie Groningen en gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond ondersteunen dit initiatief.
 • Groningen Seaports en SBE (Samenwerkende Bedrijven Eemsmond) ondersteunen het initiatief
 • De Kredietunie Eemsregio u.a. is in gesprek met de NAM
 • Kredietunie Eemsregio u.a. is voor alle regio gerelateerde bedrijven en startende ondernemers
 • Kredietunie Eemsregio u.a. wil interesse wekken om kapitaal én kennis ter beschikking te stellen aan andere bedrijven/leden
 • Krediet voorlopig maximaal € 250K per kredietnemer

Waarom dit initiatief?

 • Gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond investeren fors in de leefbaarheid van de kernen
 • MKB‐ers en starters kunnen moeilijk financiering krijgen
 • De Kredietunie Eemsregio u.a. wil met haar initiatief naast normale banken een alternatief aanbieden om voor MKB‐ers en starters een financiering mogelijk te maken
 • Met dit initiatief wil de Kredietunie Eemsregio u.a. een positieve bijdrage leveren om werkgelegenheid te creëren

 

HOOFDLIJNEN KREDIETBELEID

KREDIETUNIE EEMSREGIO

Aflossing binnen maximaal 5 jaar, langere looptijd en bijbehorend aflossingsschema is alleen mogelijk indien de kredietunie Eemsregio u.a. ook lang geld heeft aangetrokken.

 • Debet rentepercentage is marktconform
 • Bij voordelig jaarresultaat kan dit lager zijn dan marktconform!
 • Cofinanciering met andere partijen is mogelijk echter tot een maximum van €250.000 door de Kredietunie Eemsregio u.a

 

EISEN AAN KREDIETNEMERS

KREDIETUNIE EEMSREGIO

 • Document met beschrijving van de bedrijfsactiviteiten en de markt
 • Investeringsbegroting met toelichting, c.q. businessplan
 • Beschikbaarheid financiële gegevens: Jaarcijfers van afgelopen 3 boekjaren, exploitatiebegroting voor komend jaar, liquiditeitsprognose voor komend jaar
 • Betrouwbare gecontroleerde cashflow prognose
 • Kredietnemer mag niet verdringend werken ten opzichte van bestaande MKB bedrijven in de regio
 • Kredietnemers moeten open staan voor advisering/ondersteuning/ coaching
 • Bij voorkeur normale lening, in bijzondere gevallen is achtergestelde lening
 • Er worden zekerheden gevraagd ter beoordeling van de kredietcommissie
 • Kredietnemer kán meerdere kredieten vanuit Kredietunie Eemsregio u.a. ontvangen tot een maximum van € 250.000

OBLIGATIES EN AANDELEN

KREDIETUNIE EEMSREGIO

Leden: Obligatiehouders     

 • Uitsluitend Kredietunie‐leden
 • Brengen naast aandelenkapitaal middelen in i.v.v. Obligaties
 • 1 obligatie is € 500,‐
 • Obligatie geeft recht op vooraf vastgesteld minimum rente 1% en resultaat afhankelijk opslag
 • Rente kan hoger zijn bij positief resultaat, looptijd is perpetueel
 • Verkoop van Obligatie eventueel vanaf 2015 via veiling op interne markt
 • Aflossingen kredieten kan gebruikt worden om Obligaties af te lossen

 

Leden: Aandeelhouders

 • Obligatiehouders en kredietnemers worden lid van de coöperatie door één aandeel van EUR 1.000,‐ te kopen
 • Eén aandeel geeft recht op één stem, ongeacht het aantal Obligaties
 • Lid verwerft het economisch en juridisch eigendom van dat aandeel
 • Aandelen kunnen ook inschrijvingen zijn op de Ledenrekening
 • Alle leden beslissen jaarlijks over bestemming van het resultaat

WAARDE OBLIGATIES EN RISICO'S VOOR OBLIGATIEHOUDERS

KREDIETUNIE EEMSREGIO

De waarde van de Obligaties wordt bepaald door:

 • De hoeveelheid ingehouden resultaat (resultaat wordt eerste jaren niet uitgekeerd, maar aangewend voor groei en/of buffer):
 • De omvang van exploitatieverliezen die het vermogen van Kredietunie Eemsregio u.a. aantasten
 • Hoge defaultpercentages zijn grootste veroorzaker van exploitatieverlies

 

Risico’s die waarde beïnvloeden

 • Te hoog kostenniveau door onvoldoende uitgezette kredieten
 • Kredietaanvraagproces leidt tot verkeerde beslissingen en leidt tot kwalitatief ondermaatse kredietportefeuille
 • Kredietportefeuille is niet gespreid over verschillende branches, maar beperkt tot bijvoorbeeld één branche

 

Beheersmaatregelen

 • Veel aandacht geven aan genereren van kredietaanvragen in 1e jaar van Kredietunie Eemsregio u.a.
 • Door inzet Experian als bewezen en betrouwbare partner en gebruik van hun proces en ervaring
 • In kredietbeleid opnemen dat spreiding een belangrijk aspect is in beoordeling van kredietcommissie
 • BMKB‐regeling toepassen waar mogelijk